MIZOFAD  doet haar uiterste best om cliënten (en hun familie) zo goed mogelijk te behandelen en te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de behandeling en/of dienstverlening. Uw ongenoegen dient u te bespreken met de betrokken hulpverlener. Bent u nog steeds ontevreden na het gesprek met de betrokken hulpverlener dan kunt u dit aangeven bij uw begeleider.   Als u dan nog steeds ontevreden bent dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

MIZOFAD beschikt over een onafhankelijk klachtenorgaan. U kunt op verschillende manieren uw klacht kenbaar maken. Dit kan via de site http://klachtenportaalzorg.nl door het klachtenformulier in te vullen. U kunt ook een mail sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl of schriftelijk door de klacht te sturen aan: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

Spelregels voor de klachtenprocedure

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:

 1. Ontvangst klacht.
 2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”.
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
 5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager.
 6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie.
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 10. Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
 13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
 14. De klacht is afgehandeld.

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd.